Algemene Voorwaarden Easy Reservation Nederland, Benelux, Europe

 

1. ALGEMEEN
1. Easy Reservation Nederland, Benelux en Europe zijn handelsnamen van VOF Kromhout-Lenskens, ingeschreven bij de KvK onder dossiernummer 27270050.
Hierna te noemen Easy Reservation Europe.

2. Easy Reservation Europe, gevestigd te Almere, is leverancier van het softwarepakket EasyReservationPro. Het programma bestaat uit een basismodule die desgewenst uitgebreid kan worden met specifieke modules.

3. Op de levering en gebruik van het softwarepakket EasyReservationPro en zijn modules zijn de bepalingen als vermeld in deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Gebruiksrecht, als beschreven in artikel 2, wordt verkregen door middel van licenties. Per module is een aparte licentie vereist.

4. Een opdrachtgever van Easy Reservation Europe erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging, dan wel door het op proef tijdelijk in gebruik nemen van EasyReservationPro en/of één van zijn modules.

5. Easy Reservation Europe kan deze gebruiksvoorwaarden en de informatie op de site te allen tijde wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.

2. GEBRUIK
1. De levering van de software geeft recht op het niet-exclusieve gebruik van het betrokken programma. Dit recht is niet overdraagbaar.

2. Het gebruiksrecht is van kracht, zodra Easy Reservation Europe de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen.

3. Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht:
a. de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;
b. de software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van Artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden;
c. op kosteloze Easy Reservation Europe ondersteuning voor de programmatuur en database. Bij problemen aan programmatuur of database wordt de Easy Reservation Europe, waar mogelijk, telefonisch of via internet, op afstand geholpen. Indien nodig kan er, onder voorwaarden, op locatie, ondersteuning verleend worden.
d. ondersteuning die nodig is op het gebied van ondeugdelijk gebruik door opdrachtgever of door derden geleverde hardware en software zal tegen de geldende uurtarieven in rekening worden gebracht.
e. gedurende de gebruiksperiode hernieuwde versies van de software van Easy Reservation Europe te ontvangen. In het kader van deze Algemene voorwaarden worden onder nieuwe versies van de software, verbeteringen en wijzigingen van de software verstaan.

4. In deze Algemene Voorwaarden heeft het begrip “gebruik” de volgende betekenis en inhoud:

5. a. gebruik maken van het geheel of een gedeelte van de software door deze te laden, te kopiëren of te zenden in of binnen het systeem teneinde de systeeminstructies vervat in de software te verwerken en de software ten volle te kunnen gebruiken;
b. het opslaan van een geheel of een gedeelte van de software in het systeem of een andere opslageenheid teneinde de software ten volle te kunnen gebruiken.
c. gebruik maken van, doch niet het kopiëren van, het instructie- en documentatiemateriaal en overige informatiedragers behorende bij de software.

6. Deze overeenkomst geldt alleen dan, wanneer de software wordt gebruikt in combinatie met hardware, waarvoor de software door Easy Reservation Europe geschikt is geacht. Indien opdrachtgever kiest voor ongeschikte hardware dan wel andere dan voorgeschreven besturingssystemen, kan de overeenkomst door Easy Reservation Europe eenzijdig worden ontbonden. Easy Reservation Europe is bovendien niet aansprakelijk voor eventuele geleden of te ontstane schade, dataverlies of dergelijke, als gevolg van deze keuze van opdrachtgever.

7. Indien de klant op enigerlei wijze niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, als beschreven in artikel 8, is de leverancier gerechtigd om de functionaliteit van het programma en/of zijn modules onaangekondigd te beperken dan wel geheel te beëindigen. De (beperkte) functionaliteit wordt eerst dan hersteld als de klant heeft voldaan aan de betalingsvoorwaarden. Easy Reservation Europe is op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade voortvloeiend uit de beperking van de functionaliteit.

3. OPLEVERING, INSTALLATIE EN ONDERSTEUNING
1. Easy Reservation Europe verplicht zich, tegen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen vergoeding, tot het eenmalig volledig inrichten van de database en installatie van het programma en eventuele modules op de locatie waarvoor de licentie(s) word(en) verstrekt. Het programma wordt derhalve volledig gebruiksklaar op locatie opgeleverd.
Bij oplevering van EasyReservationPro dienen alle wachtwoorden van apparatuur en software voorhanden te zijn. Bij extern systeembeheer dient de systeembeheerder op de hoogte te zijn van de installatiedatum en bij voorkeur ook aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is worden er mogelijk extra installatiekosten in rekening gebracht.

2. Easy Reservation Europe draagt tevens zorg voor eenmalig op maat gemaakte rapportages t.b.v. de Easy Reservation Europe. Deze rapportages bestaan uit één standaardbevestiging en één daglijst welke de in gebruik zijnde daglijst van de klant zo dicht mogelijk benaderd. De overige rapporten en brieven zijn standaard en worden gratis meegeleverd, dan wel door Easy Reservation Europe zelf aan te maken of tegen de hiervoor geldende tarieven te bestellen bij de leverancier.

3. Voor zover mogelijk zorgt de leverancier, bij aflevering van de programmatuur, voor afdoende en uitgebreide instructie aan de gebruiker van het programma.

4. EIGENDOM
1. Easy Reservation Europe behoudt het auteursrecht en eigendom van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, software, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hiertoe een opdracht heeft verstrekt.

2. De technieken en processen, ontwikkeld door of namens Easy Reservation Europe en verwerkt in de software worden
beschouwd als intellectueel eigendom van de ontwikkelaar Easy Development, partner van Easy Reservation Europe, en zullen niet aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

3. Easy Reservation Europe behoudt zich het recht voor programma’s of onderdelen daarvan zodanig te construeren, dat kopiëren niet zonder meer mogelijk is. Bij het defect raken van niet-kopieerbare software kan opdrachtgever -onder overlegging van de niet-leesbare versie van de software- een nieuw exemplaar van de betrokken software verkrijgen tegen betaling van het dan geldende vervangingstarief, mits opdrachtgever aan alle verdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
4. De opdrachtgever verklaart de naam van Easy Reservation Europe of enig ander in de software ingebracht handelsmerk niet te zullen verwijderen.
5. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma’s, systeem- en programmabeschrijvingen,
documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
6. Easy Reservation Europe zal maatregelen nemen tegen eenieder die op enigerlei wijze inbreuk doet op haar auteursrechten of de auteursrechten van derden, dan wel haar geestelijk eigendom en/of ideeën, zoals tot uitdrukking gebracht in de door Easy Reservation Europe geleverde software en de daarbij behorende documentatie. In dit verband zal Easy Reservation Europe gegevens deponeren bij een nader aan te wijzen notaris en/of arrondissementsrechtbank, uit welke gegevens moge blijken, welke zaken Easy Reservation Europe minimaal als haar eigendom beschouwt.

5. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De software wordt geleverd “zoals ze is”; Easy Reservation Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de software.

2. De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software die de functionaliteit van de software niet of slechts in beperkte mate belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. Easy Reservation Europe zal trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

3. Gedurende het eerste jaar van de licentie zullen fouten in de software die de functionaliteit van de software belemmeren zonder kosten voor de licentiehouder worden hersteld.

4. Aanvullingen op en wijzigingen van de database zullen in overleg tegen de dan daarvoor geldende vergoeding door Easy Reservation Europe worden gerealiseerd.

5. Indien de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

6. Opdrachtgever is gehouden Easy Reservation Europe schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Easy Reservation Europe instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.

7. Indien Easy Reservation Europe ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van software vervangt, wordt de oude versie van de software haar eigendom en dient door opdrachtgever aan Easy Reservation Europe teruggeven te worden.

8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van de software en wordt bij eventuele updates hiervan door de software automatisch op de hoogte gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor installatie van de updates. De software biedt diverse mogelijkheden om in principe zonder ICT-ondersteuning de update zelf uit te voeren. Easy Reservation Europe neemt geen enkele aansprakelijkheid indien niet met de laatste versie wordt gewerkt.

9. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor een recente en consistente back-up van de eigen database. De aansprakelijkheid van Easy Reservation Europe gaat nimmer verder dan de technische standaardmogelijkheden van EasyReservationPro en zijn modules toelaten. Bij een abonnement op de aparte back-up software wordt de opdrachtgever ontslagen van deze verantwoordelijkheid en ligt deze volledig bij Easy Reservation Europe.
Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Easy Reservation Europe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur. Easy Reservation Europe is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de software en de daaraan verbonden faciliteiten van Easy Reservation Europe of derden.

6. GEBRUIKSVERGOEDING
1. Alle in overeenkomsten van Easy Reservation Europe opgenomen bedragen zijn altijd in euro’s en exclusief het dan geldende hoge BTW tarief.

2. Eenmalige opstart- en aanloopkosten, evenals de licentiekosten voor het eerste jaar, als vermeld in offerte en/of opdrachtbevestiging, zijn verschuldigd vóór oplevering, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen door partijen.

3. Jaarlijkse kosten m.b.t. licenties worden per jaar (1 maand voor het verlopen van het abonnement) door leverancier gefactureerd. Betaling dient vóór het verstrijken van het abonnement door leverancier te zijn ontvangen. Wordt niet aan deze verplichting voldaan, dan wordt er geen opwaardeercode verstrekt en kan de voortgang niet worden gegarandeerd.

4. Beperking van de functionaliteit, als beschreven in artikel 3, ontslaat de opdrachtgever op geen enkele wijze van zijn betalingsverplichtingen.

5. Easy Reservation Europe behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening.

6. Indien na totstandkoming van de overeenkomst of voor het tijdstip waarop de overeenkomst feitelijk of geheel door Easy Reservation Europe is uitgevoerd, een stijging van meer dan 5% mocht optreden in de prijsbepalende factoren, zoals verhoging van arbeids- of vervoerskosten en prijsverhogingen bij de toeleveranciers van Easy Reservation Europe, anders dan het prijsindexcijfer, dan is Easy Reservation Europe gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

7. Indien Easy Reservation Europe van haar bevoegdheid om de prijs zoals in artikel 3.4 vermeld te wijzigen gebruik maakt dan heeft de afnemer het recht binnen 14 dagen nadat hij van deze prijsverhoging in kennis is gesteld, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Easy Reservation Europe te ontbinden.

7. BETALING
1. Alle betalingen aan Easy Reservation Europe dienen te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn of bij gebreke van deze termijn binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is getroffen.
2. Easy Reservation Europe is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel zekerheid in de door haar gewenste vorm te verlangen alvorens te presteren. Zolang de afnemer niet aan een daartoe verstrekkend verzoek van Easy Reservation Europe heeft voldaan worden de verplichtingen van Easy Reservation Europe tegenover afnemer opgeschort.

8. BEEINDIGING
Indien de afnemer na aanmaning nalatig blijft binnen 24 uur aan het verzoek tot vooruitbetalingen/of zekerheidstelling te voldoen, is Easy Reservation Europe gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is de afnemer Easy Reservation Europe vergoeding van de door Easy Reservation Europe gederfde winst en gemaakte kosten verschuldigd.
3. De afnemer is in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist indien:
– De voor betaling aangegeven termijn is verstreken.

Indien de afnemer voor het verstrijken van deze termijn surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt. Indien de afnemer met enige betaling aan Easy Reservation Europe in verzuim is, zijn alle vorderingen van Easy Reservation Europe op de afnemer onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is de afnemer over het aan Easy Reservation Europe verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt voor een volle maand. In geval van niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van verplichtingen door afnemer, is de afnemer gehouden om aan Easy Reservation Europe te vergoeden alle kosten welke Easy Reservation Europe dient te maken ter incassering van de openstaande bedragen, daaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,-.
1. Een licentie wordt altijd verstrekt voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de overeengekomen ingangsdatum van de betreffende licentie. De duur van deze licentieovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, maar kan door beide partijen schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden vóór het einde van de betreffende periode, onverminderd andere aan partijen toekomende rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins, indien:
2. a. partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;
b. één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.
3. In geval van beëindiging van de licentieovereenkomst onder gebruikmaking van artikel 7.1 lid A zal de meest gerede partij alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze licentieovereenkomst, aan de wederpartij vergoeden.
4. Binnen veertien dagen na beëindiging van de licentieovereenkomst dient opdrachtgever de software en alle kopieën, welke hij heeft ontvangen van Easy Reservation Europe of welke opdrachtgever heeft gemaakt van de software evenals alle documentatie welke betrekking heeft op de software te retourneren of te vernietigen in overeenstemming met de instructies van Easy Reservation Europe en Easy Reservation Europe zulks schriftelijk te bevestigen, tenzij opdrachtgever de voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Reservation Europe zal hebben verkregen om een archiefkopie van de software te mogen behouden.
5. Easy Reservation Europe is bij misbruik van Easy Reservation Pro en aanverwante of gelieerde modules, ongeoorloofd gebruik of replicatie, alsmede wederzijdse instemming tot ontbinding, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Easy Reservation Europe verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of gebruik van Easy Reservation Pro te ontzeggen.

9. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
1. Easy Reservation Europe sluit in haar disclaimer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de software en/of van gebruik van de informatie.
2. Easy Reservation Europe zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacy beleid van Easy Reservation Europe is op haar website gepubliceerd en maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

10. OVERMACHT
1. Easy Reservation Europe is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de programmatuur van Easy Reservation Pro, haar leveranciers, dienstverleners of medewerkers het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Easy Reservation Europe opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Easy Reservation Europe niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Easy Reservation Europe zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Easy Reservation Europe als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Easy Reservation Europe of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Easy Reservation Europe.
3. Indien Easy Reservation Europe bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. SLOTBEPALING
Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Easy Reservation Europe voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt heeft Easy Reservation Europe het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Easy Reservation Europe verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

12.TOEPASSELIJK RECHT
1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2. Op een met Easy Reservation Europe gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Easy Reservation Europe ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

© 2019, Easy Reservation Europe